Polityka Prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), firma Linni Lavrova z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59/904 (dalej zwana "Firmą") informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Firmę.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Firmę.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Linni Lavrova z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelazna 59/904, posługująca się nadanym numerem NIP: 5272681956.

2. Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: info@linnilavrova.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą internetową oraz zawierania umów sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w celu kierowania do Państwa przez Firmę treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Firmy polega na przesyłaniu do Państwa treści martketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dodatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art.6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, których świadczą usługi na rzecz Firmy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Firmę na rzecz Państwa,
b) podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e) organy uprawnione do otrzymywania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Firma nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną - przez czas świadczenia na Państwa usług drogą elektroniczną,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Firmę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Firmy oraz w trakcie wykonywania umowy - do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

d) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Żelazna 59/904, 00-848 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres: info@linnilavrova.pl).

9. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysłuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Koszyk

Suma: 0.00 PLN